นิกายลับกับนิกายเปิดเผย

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ณ ฮ่องกง 8 กรกฎาคม 2532 (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

: บนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญ นิกายลับกับนิกายเปิดเผยต่างกันอย่างไร?

:การบำเพ็ญที่แท้จริงควรจะมีทั้งลับและเปิดเผยจึงจะงดงามสมบูรณ์แบบ แต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติธรรมวิถีลับได้ เนื่องจากมิได้รับต้นกำเนิดแห่งธรรม และมิได้พบมหาอาจารย์ผู้รู้แจ้งที่มีพลังที่จะถ่ายทอดธรรมที่ลับได้ ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงชอบปฏิบัตินิกายเปิดเผย นิกายธรรมเปิดเผยเป็นคำสอนที่เปิดเผยสอนให้แก่สาธารณชนอย่างหนึ่ง ทุกคนสามารถติดตามและเรียนรู้กันได้ และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกและคุณธรรมของตน บางครั้งพวกเขาฆ่าหมูไป ในขณะเดียวกันก็เข้าวัดไหว้พระพร้อมกัน จากนั้นก็เอาเงินใส่ซองแดงบริจาค การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการบำเพ็ญธรรมนิกายเปิดเผย การบำเพ็ญสายนิกายลับควรมีคุณธรรมและศีลธรรมที่สูงส่ง ต้องถือศีลให้เคร่งครัด และต้องทราบเคล็ดลับมากมายที่ได้ถ่ายทอดรักษากันไว้จึงจะสามารถบำเพ็ญได้ แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเสาะแสวงหาพบมหาอาจารย์ผู้รู้แจ้งท่านหนึ่ง ซึ่งได้บรรลุธรรมที่ลึกลับแล้ว ธรรมที่ลึกลับไม่สามารถเขียนพรรณาออกมาโดยภาษามนุษย์ แต่ท่านผู้ที่ได้บรรลุธรรมที่ไร้รูปแล้ว ได้มาซึ่งธรรมที่สัจธรรมมิอาจกล่าวได้ เสียงมิอาจบรรเลงได้" ท่านจึงจะถ่ายทอดธรรมให้เราได้

การจะบรรลุธรรมนิกายเปิดเผยควรต้องอ่านคัมภีร์ให้มากๆ ต้องทราบคำศัพท์เฉพาะในคัมภีร์เป็นจำนวนมาก สมมติว่าต้องทราบความหมายของคำว่าพุทธะ ความหมายของคำว่ามหายาน ความหมายของคำว่ามหาปรัชญาปารมิตา ซึ่งจะต้องทราบโดยทั้งหมดและเรียนรู้อย่างถี่ถ้วน เมื่อมีคนถามจึงจะตอบได้ ทำเช่นนี้จึงจะสามารถถ่ายทอดนิกายธรรมเปิดเผยได้ ส่วนนิกายลับยากยิ่งกว่านี้อีกเนื่องจากไม่มีคัมภีร์พระสูตรเป็นที่ให้เรียนรู้ ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมของตนเองสะสมกันทุกภพทุกชาติ ต้องพึ่งจิตใจที่แน่วแน่ในการยึดมั่นสัจธรรมของตนและพึ่งความจริงใจ การถือศีล การบำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียรของตน ต้องพึ่งตนเองจนกระทั่งตนได้พบกับมหาอาจารย์ผู้รู้แจ้งซึ่งเป็นตนเองแล้วจึงจะเป็นการสิ้นสุด

ดังนั้น การบรรลุธรรมนิกายลับเป็นการยากมาก เช่น พระศากยมุณีพุทธเจ้าบรรลุธรรมทั้งนิกายเปิดเผยและนิกายลับ ดังนั้น พระองค์จึงสอนได้ทุกอย่าง พระองค์สามารถอธิบายคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน พระเวททั้ง 4 พระองค์ทราบหมด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ศาสนาพราหมณ์คนใดหรือบุคคลอื่นเมื่อมาถกเถียงกับพระองค์ พระองค์สามารถโต้ตอบชนะได้เสมอ นอกจากนี้ พระองค์ยังบรรลุธรรมที่ซึ่งมิอาจถ่ายทอดด้วยภาษามนุษย์และไม่สามารถเขียนบันทึกไว้ โดยพระองค์ได้เรียนจนบรรลุจากโรงเรียนแห่งสัจธรรมลับ ดังนั้นพระองค์จึงสามารถถ่ายทอดธรรมต่อไป

นิกายลับและนิกายเปิดเผยมีข้อแตกต่างคือ นิกายลับมีน้อยคนมากที่ได้รู้ธรรม นิกายเปิดเผยสามารถสอนให้คนรู้ธรรมมากมาย ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ได้เรียนรู้จนบรรลุ บุคคลธรรมดาทั่วไปเข้าไปในสถานที่สอนพุทธศาสนาหลายปีจะถือว่าบรรลุธรรมนิกายเปิดเผยได้ แม้กระทั่งศิษย์ฆราวาสก็สามารถออกไปถ่ายทอดธรรมได้ อธิบายให้ผู้อื่นทราบถึงความหมายของมหาปรัชญาปารมิตา และอธิบายความหมายของบทสวดมหาเมตตา หรืออธิบายว่าพระอมิตาพุทธมาจากที่ใด นามของพระองค์หมายถึงอะไร เหตุใดจึงท่องนามของพระองค์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้

แต่ธรรมลับสอนยากมาก มิอาจยึดคัมภีร์เป็นที่พึ่ง ต้องพึ่งธรรมชาติของความเป็นพุทธะของตนเองให้ขุดค้นสัจธรรมออกมา และพึ่งปัญญาของตนเอง โดยการเผ้าปรารถนาทุกวัน บำเพ็ญทุกวัน มีความพยายามและขยันหมั่นเพียรทุกวัน รอจนกว่าได้บรรลุธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นการยากมาก เพราะคัมภีร์จริงซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ไร้รูปและเป็นไข่มุกมณี เป็นทรัพย์สมบัติที่ไร้รูป ดังนั้น จึงควรจะได้มาในความเงียบในทางที่ไร้รูปเช่นกัน แม้กระทั่งอาจารย์ก็มิอาจช่วยเราได้ ท่านเป็นเพียงผู้นำทางเท่านั้น เราเองต้องขยันหมั่นเพียรและควรทราบว่าจะใช้ปัญญาของเราอย่างไร