คำถามคำตอบที่เลือกสรร

ปัญญาของอาจารย์มาจากพระเจ้า

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ออสโล นอรเวย์  วันที่ 2 มิถุนายน พ..2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 
วิดีทัศน์ที่  # 661

 

: ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ว่าเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และดีว่าอย่างไร?

: ฉันได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านมาแล้ว และมันสมบูรณ์ แต่มีความแตกต่างไม่มากนัก ระหว่างคัมภีร์อัลกุรอ่านและพระคัมภีร์คริสต์ หรือพระสูตรของพระพุทธเจ้า  คัมภีร์ของศาสนาใด ๆ ต่างก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำสอน คือ เป็นด้านทฤษฎี  อีกส่วน ส่วนที่เป็นเชิงปฏิบัตินั้น ท่านต้องเรียนกับพระเจ้าเท่านั้น

พระมะหะหมัดผู้ตั้งศาสนานั้น เรียนโดยตรงจากพระเจ้า  พระองค์ต้องปิดโลกภายนอกและเข้าไปภายใน เพื่อที่พระองค์จะได้รับสาสน์จากพระเจ้าได้  และนั่นคือวิธี ที่พระองค์กลายเป็นเฉลียวฉลาดและสามารถสอนบุคคลอื่นได้  ดังนั้น หากพวกเราต้องการเป็นเช่นพระองค์ เราก็ต้องทำในสิ่งเดียวกัน  เราต้องติดต่อกับพระเจ้า  

Previous ~


คำถามคำตอบที่เลือกสรร

เข้าใจคำสอนของศาสดามะหะหมัดตลอดเวลา
อาจารย์ที่มีชีวิตเป็นศาสดาของยุค
ปัญญาของอาจารย์มาจากพระเจ้า